1. 大通教育成语大全网
 2. 字母Z开头的成语
 3. 首字拼音是zhu的成语大全

按拼音检索:

成语首字母是Z的拼音

首字拼音是 zhu 的成语

 • 1、猪卑狗险zhū bēi gǒu liǎn

  ----《南齐书·卡彬传》:“彬又目禽兽云:‘羊性淫而狠,猪性卑而率,鹅性顽而傲,狗性险而出,皆指斥贵势。’”

 • 2、猪突豨勇zhū tū xī yǒng

  ----《汉书·食货志下》:“匈奴侵寇甚,莽大寡天下囚徒人奴,名曰猪突豨勇。”

 • 3、朱轮华毂zhū lún huá gǔ

  ----《史记·张耳陈余列传》:“令范阳令乘朱轮华毂,使驱驰燕、赵郊。”

 • 4、诸恶莫作zhū è mò zuò

  ----《大般涅槃经》:“诸恶莫作,诸善奉行。”

 • 5、朱门酒肉臭,路有冻死骨zhū mén jiǔ ròu chòu,lù yǒu dòng sǐ gǔ

  ----唐·杜甫《自京赴奉先咏怀五百字》诗:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”

 • 6、朱门绣户zhū mén xiù hù

  ----清·蒲松龄《聊斋志异·封三娘》:“娘子朱门绣刻户,妾素无葭莩亲,虑致讥嫌。”

 • 7、诸子百家zhū zǐ bǎi jiā

  ----《史记·屈原贾生列传》:“廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。文帝召以为博士。”

 • 8、朱衣点头zhū yī diǎn tóu

  ----明·陈耀文《天中记》卷三十八引《侯鲭录》:“欧阳修知贡举日,每遇考试卷,坐后常觉一朱衣人时复点头,然后其文入格。……因语其事于同列,为之三叹。尝有句云:‘唯愿朱衣一点头。’”

 • 9、朱陈之好zhū chén zhī hǎo

  ----唐·白居易《朱陈村》诗:“徐州古丰县,有村曰朱陈。……一村唯两姓,世世为婚姻。”

 • 10、朱唇皓齿zhū chún hào chǐ

  ----战国楚·屈原《大招》:“朱唇皓齿,嫭以姱只。”

 • 11、诛锄异己zhū chú yì jǐ

  ----《梁书 止足 陶季直传》:“齐武帝崩,明帝作相,诛锄异己,季直不能阿意,明帝颇忌之,乃出为辅国长史,北海太守。”

 • 12、朱干玉戚zhū gān yù qī

  ----《礼记·明堂位》:“朱干玉戚,冕而舞《大武》。”

 • 13、诛求无厌zhū qiú wú yàn

  ----《左传·襄公三十一年》:“经敝邑褊小,介于大国,诛求无时,是以不敢宁居。”

 • 14、珠沉玉碎zhū chén yù suì

  ----清 文康《儿女英雄传》第18回:“便要提起那把刀来,就想往项下一横,拼这副月貌花容,作一团珠沉玉碎。”

 • 15、诛求无已zhū qiú wú yǐ

  ----《左传·襄公三十一年》:“经敝邑褊小,介于大国,诛求无时,是以不敢宁居。”

 • 16、珠翠之珍zhū cuì zhī zhēn

  ----三国魏·曹植《七启》:“山鵽斥鷃,珠翠之珍。”

 • 17、蛛丝马迹zhū sī mǎ jì

  ----清·王家贲《别雅序》:“大开通同转假之门,泛滥浩博,几凝天下无字不可通用,而实则蛛丝马迹,原原本本,具在古书。”

 • 18、诛心之论zhū xīn zhī lùn

  ----《后汉书·霍谞传》:“《春秋》之义,原情定过,赦事诛意,故许止虽弑君而不罪,赵盾以纵贼而见书。”

 • 19、珠宫贝阙zhū gōng bèi què

  ----战国楚·屈原《九歌·河伯》:“鱼鳞屋兮龙堂,紫贝阙兮朱宫。”

 • 20、铢积寸累zhū jī cùn lěi

  ----宋·赵德麟《侯鲭录》卷四:“寒女之丝,铢积寸累。步武所临,云生雷起。”

 • 21、珠箔银屏zhū bó yín píng

  ----唐·白居易《长恨歌》诗:“揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤逦开。”

 • 22、珠光宝气zhū guāng bǎo qì

  ----清 漱六山房《九尾龟》:“簪饰虽是不多几件,而珠光宝气,晔晔照人。”

 • 23、铢两分寸zhū liǎng fēn cùn

  ----宋·王安石《上仁宗皇帝言事书》:“不使有铢两分寸之加焉。”

 • 24、珠还合浦zhū huán hé pǔ

  ----《后汉书·循吏传·孟尝》:“(合浦)郡不产谷实,而海出珠宝,与交阯比境……尝到官,革易前敝,求民病利。曾未逾岁,去珠复还,百姓皆反其业。”

 • 25、铢两悉称zhū liǎng xī chèn

  ----明 周晖《金陵琐事》:“梁同考坐吏书之左,去官三百余员,铢两悉称,士林服之,士林荣之,此皆破格之异命也。”

 • 26、珠联璧合zhū lián bì hé

  ----《汉书·律历志上》:“日月如合璧,五星如连珠。”

 • 27、竹苞松茂zhú bāo sōng mào

  ----《诗经·小雅·斯干》:“如竹苞矣,如松茂矣。”

 • 28、竹篮打水zhú lán dá shuǐ

  ----唐·寒山《诗》之二○八:“我见瞒人汉,如篮盛水走,一气将归家,篮里何曾有?”

 • 29、珠围翠绕zhū wéi cuì rào

  ----元·王子一《误入桃源》第四折:“依旧有翠绕珠围。”

 • 30、竹报平安zhú bào píng ān

  ----唐·段成式《酉阳杂俎续集·支植下》:“北都惟童子寺有竹一窠,才长数尺。相传其寺纲维每日报竹平安。”

 • 31、烛照数计zhú zhào shù jì

  ----唐·韩愈《送石处士序》:“若烛照数计而龟卜也。”

 • 32、珠玉在侧zhū yù zài cè

  ----南朝宋·刘义庆《世说新语·容止》:“骠骑王武子是卫玠之舅,俊爽有风姿。见玠辄叹曰:‘珠玉在侧,觉我形秽。’”

 • 33、竹马之友zhú mǎ zhī yǒu

  ----《晋书·殷浩传》:“少时吾与浩共骑竹马,我弃去,浩辄取之。”

 • 34、逐臭之夫zhú chòu zhī fū

  ----《吕氏春秋·遇合》:“人有大臭者,其亲戚兄弟妻妾知识,无能与居者,自苦而居海上。”三国魏·曹植《与杨德祖书》:“人各有好尚,兰荪蕙之芳,众人之好好,而海畔有逐臭之夫。”

 • 35、珠圆玉润zhū yuán yù rùn

  ----唐·张文琮《咏水诗》:“方流涵玉润,圆折动珠光。”

 • 36、竹头木屑zhú tóu mù xiè

  ----《晋书·陶侃传》:“时造船,木屑及竹头,悉令举掌之,咸不解所以。”

 • 37、逐客令zhú kè lìng

  ----清·李汝珍《镜花缘》第二回:“二位如再喧哗,不独耽误娇音妙舞,恐金母要下逐客令了。”

 • 38、主客颠倒zhǔ kè diān dǎo

  ----施蛰存《滇云浦雨话从文》:“由此,从文有了一个固定的职业,有月薪可以应付生活。但这样一来,写作却成为他的业余事务,在他的精神生活上,有些主客颠倒。”

 • 39、逐鹿中原zhú lù zhōng yuán

  ----《史记·淮阴侯列传》:“秦失其鹿,天下共逐之。”

 • 40、煮豆燃萁zhǔ dòu rán qí

  ----南朝宋·刘义庆《世说新语·文学》:“文帝尝令东阿王七步作诗,不成者行大法。应声便为诗曰:‘煮豆持作羹,漉菽以为法,萁在釜下燃,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急?’帝深有惭色。”

 • 41、煮鹤焚琴zhǔ hè fén qín

  ----宋·胡仔《苕溪渔隐丛篆集》引《西清诗话》:“义山《杂纂》,品目数十,盖以文滑稽者。其一曰杀风景,谓清泉濯足,花下晒晖,背山起楼,烧琴煮鹤。”

 • 42、主文谲谏zhǔ wén jué jiàn

  ----《毛诗序》:“主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒。”

 • 43、煮粥焚须zhǔ zhōu fén xū

  ----《新唐书·李 传》:“性友爱,其姊病,尝自为粥而燎其须。”

 • 44、拄笏看山zhǔ hù kàn shān

  ----南朝宋·刘义庆《世说新语·简傲》:“王子猷作桓车骑参军,桓谓王曰:‘卿在府久,比当相料理。’初不答,直高视,以手版拄颊云:‘西山朝来,致有爽气。’”

 • 45、助天为虐zhù tiān wéi nüè

  ----《国语·越语下》:“无助天为虐,助天为虐者不祥。”

 • 46、褚小杯大zhǔ xiǎo bēi dà

  ----《庄子·至乐》:“褚小者不可以怀大,绠短者不可以汲深。”

 • 47、助我张目zhù wǒ zhāng mù

  ----三国魏·曹植《与吴季重书》:“墨翟不好伎,何为过朝歌而回车乎?足下好伎,值墨翟回车之县,想足下助我张目也。”

 • 48、铸山煮海zhù shān zhǔ hǎi

  ----《史记·吴王濞列传》:“吴有豫章郡铜山,濞则招致天下亡命者盗铸钱,煮海水为盐。”

 • 49、助纣为虐zhù zhòu wéi nüè

  ----《史记·留侯世家》:“今始入秦,即安其乐,此所谓助桀为虐。”

 • 50、祝哽祝噎zhù gěng zhù yē

  ----汉·贾山《至言》:“然而养三老于太学,亲执酱而馈,执爵而酳,祝噎在前,祝哽在后。”