1. 大通教育成语大全网
 2. 字母T开头的成语
 3. 首字拼音是ti的成语大全

按拼音检索:

成语首字母是T的拼音

首字拼音是 ti 的成语

 • 1、体贴入微tǐ tiē rù wēi

  ----清 吴趼人《二十年目睹之怪现状》第38回:“‘只要心平点,少看点利钱,那些贫民便受惠多了。’我笑道:‘这可谓体贴入微了。’”

 • 2、替天行道tì tiān xíng dào

  ----元·康进之《李逵负荆》第一折:“你山上头领,都是替天行道的好汉。”

 • 3、替罪羊tì zuì yáng

  ----张平《抉择》:“你岂不是随时都会做替罪羊?”

 • 4、提纲挈领tí gāng qiè lǐng

  ----《韩非子·外储说右下》:“善张网者引其纲,不一一摄万目而后得。”《荀子·劝学》:“若挈裘领,诎五指而而顿之,顺者不可胜数也。”《宋史·职官志八》:“提纲而众目张,振领而群毛理。”

 • 5、绨袍之义tì páo zhī yì

  ----唐·高适《咏史》诗:“尚有绨袍赠,应念范叔寒。”

 • 6、提名道姓tí míng dào xìng

  ----清·曹雪芹《红楼梦》第三十一回:“这里老太太才说这一个,他又来提名道姓的了。”

 • 7、提心吊胆tí xīn diào dǎn

  ----明·吴承恩《西游记》第十七回:“众僧闻得此言,一个个提心吊胆,告天许愿。”

 • 8、涕泗滂沱tì sì páng tuó

  ----《诗经·陈风·泽陂》:“有美一人,伤如之何!寤寐无为,涕泗滂沱。”

 • 9、提要钩玄tí yào gōu xuán

  ----唐·韩愈《进学解》:“记事者必提其要,篡言者必钩其玄。”

 • 10、倜傥不羁tì tǎng bù jī

  ----《晋书·袁耽传》:“耽字彦道,少有才气,俶傥不羁,为士类所称。”

 • 11、体大思精tǐ dà sī jīng

  ----南朝宋·范晔《后汉书自序》:“自古体大而思精,未有此也。”

 • 12、体国经野tǐ guó jīng yě

  ----《周礼·天官·序官》:“惟王建国,辨方正位,体国经野,高官分职,以民为极。

 • 13、提纲举领tí gāng jǔ lǐng

  ----宋·释道原《景德传灯录·遇安禅师》:“提纲举领,尽立主宾,如何是主?”

 • 14、提纲振领tí gāng zhèn lǐng

  ----《金石萃编·匡国节度使冯行袭德政碑》:“追本寻源,提纲振领。”

 • 15、逷听远闻tì tīng yuǎn wén

  ----

 • 16、提心在口tí xīn zài kǒu

  ----元·王实甫《西厢记》第四本第二折:“不争你握雨携云,常使我提心在口。”

 • 17、剔透玲珑tī tòu líng lóng

  ----元·张养浩《最高歌兼喜春来·咏玉簪》曲:“诗磨的剔透玲珑,酒灌得痴呆懵懂。”元·乔吉《斗鹌鹑·歌姬》曲:“且是娘剔透玲珑不放闲,不枉了唤声妆旦。”

 • 18、蹄闲三寻tí xián sān xún

  ----

 • 19、剔蝎撩蜂tī xiē liáo fēng

  ----元·纪君祥《赵氏孤儿》第二折:“偏你这罢职归田一老农,公然敢剔蝎撩蜂。”元·无名氏《小尉迟》第一折:“常是个争龙斗虎,剔蝎撩蜂。”

 • 20、剔抽禿刷tī chōu tū shuā

  ----元·郑廷玉《后庭花》第四折:“休惊吓着他,你看这小厮到这开封府里,吓的他眼脑剔抽秃刷的。”

 • 21、体规画圆tǐ guī huà yuán

  ----宋·宋祁《宋景文公笔记·释俗》:“若体规画圆,准方作矩,终为人之臣仆。”

 • 22、剔抽秃揣tī chōu tū chuǎi

  ----元·李直夫《虎头牌》第一折:“为什么獐獐狂狂便待要急张拒遂的褪,眼脑又剔抽秃揣的慌?”

 • 23、梯山栈谷tī shān zhàn gǔ

  ----南朝·宋·范晔《后汉书·西域传论》:“梯山栈谷绳行沙度之道,身热首痛风灾鬼难之域,莫不备写情形,审求根实。”

 • 24、涕泪交零tì lèi jiāo líng

  ----汉·无名氏《安平相孙根碑》:“同胞恻怆,涕泪交零,呱呱竖子,号咷失声。”

 • 25、梯愚入圣tī yú rù shèng

  ----《南齐书·高逸传论》:“佛则不然,具缚为种,转暗成明,梯愚入圣。”

 • 26、涕泪交流tì lèi jiāo liú

  ----宋·邵伯温《闻见前录》卷六:“是何微类,误我至尊,乞明验于奸人,愿不容于首恶。兴言及此,涕泪交流。”

 • 27、啼啼哭哭tí tí kū kū

  ----清·吴敬梓《儒林外史》第一回:“只见许多男女,啼啼哭哭,在街上过。”

 • 28、涕泪交下tì lèi jiāo xià

  ----《魏书·临淮王谭传》:“彧闻乐声,歔欷,涕泪交下,悲感傍人,衍为之不乐。”

 • 29、体恤入微tǐ xù rù wēi

  ----郑观应《盛世危言·女教》:“俄国特设教女收生院,凡胎前产后一切要症,必须明白透澈,体恤入微。”

 • 30、啼天哭地tí tiān kū dì

  ----元·陶宗仪《南村辍耕录·阑路驾上书》:“奉使来时,惊天动地,奉使去时,乌天黑地,官吏都欢天喜地,百姓却啼天哭地。”

 • 31、涕泗横流tì sì héng liú

  ----《世说新语·言语》:“陶公疾笃”刘孝标注引王隐《晋书》:“临书振腕,涕泗横流。”

 • 32、倜傥不群tì tǎng bù qún

  ----《晋书·索靖传》:“或若登高望其类,或若既往而中顾,或若倜傥不群,或若自检于常度。”

 • 33、题名道姓tí míng dào xìng

  ----元郑廷玉《忍字记》第一折:“这个穷弟子孩儿,要钱则要钱,题名道姓怎的。”

 • 34、涕泗交流tì sì jiāo liú

  ----北齐·魏收《魏书·元顺传》:“顺即哽塞,涕泗交流,久而不能言,遂令换之。”宋·司马光《资治通鉴》卷第二百二十五:“夏,四月,甲申,郭子仪辞还邠州,复为上言边事,至涕泗交流。”

 • 35、涕泪交垂tì lèi jiāo chuí

  ----汉·蔡琰《胡笳十八拍》:“十有四拍兮涕泪交垂,河水东流兮心是思。”

 • 36、蹄间三寻tí jìan sān xún

  ----《战国策·韩策一》:“秦马之良,戎兵之众,探前趹后,蹄间三寻者,不可称数也。”

 • 37、涕泗交下tì sì jiāo xià

  ----唐·孙棨《北里志·天水仙哥》:“全贪其重赂,径入(南)曲追天水入兜舆中,相与至宴所,至则蓬头垢面,涕泗交下。”

 • 38、涕泪交集tì lèi jiāo jí

  ----《五灯会元·东土祖师》:“王闻师言,涕泪交集曰:‘此国何罪,彼土何祥。’”

 • 39、蹄閒三寻tí jiàn sān xún

  ----

 • 40、涕泗交颐tì sì jiāo yí

  ----宋·陈亮《祭徐子宜内子宋氏恭人文》:“男抛未下,女失所依。矧姑钟爱,涕泗交颐。”

 • 41、逖听遐视tì tīng xiá shì

  ----《新唐书·选举志下》:“圣主明目达聪,逖听遐视,罪其私冒不慎举者,小加谴责,大正刑典,责成授任,谁敢不勉?”

 • 42、涕泗流涟tì sì liú lián

  ----《世说新语·德行》:“孔时为太常,形素羸瘦,着重服,竟日涕泗流涟,见者以为真孝子。”

 • 43、逖听远闻tì tīng yuǎn wén

  ----唐·姚思廉《梁书·武帝纪中》:“庶以矜隐之念,昭被四方,逖听远闻,事均亲览。”

 • 44、涕泗滂沲tì sì pāng tuó

  ----《南齐书·孔稚珪传》:“孔稚珪,字德璋,会稽山阴人也。祖道隆,位侍中。父灵产,泰始中罢晋安太守。有隐遁之怀,于禹井山立馆,事道精笃,吉日于静屋四向朝拜,涕泗滂沲。”

 • 45、替古人担忧tì gǔ rén dān yōu

  ----明·兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第二十回:“我不信,打谈的吊眼泪,替古人耽忧,这些都是虚,他若唱的我眼泪出来,我才算他好戏子。”

 • 46、替古人耽忧tì gǔ rén dān yōu

  ----明·吴承恩《西游记》第78回:“他伤的是他的子民,与你何干!且来宽衣服睡觉,莫替古人耽忧。”

 • 47、擿埴索涂zhì zhí suǒ tú

  ----汉·扬雄《法言·修身》:“擿埴索涂,冥行而已矣。”

 • 48、梯山航海tī shān háng hǎi

  ----《宋书·明帝纪》:“日月所照,梯山航海,风雨所均,削衽袭带。”

 • 49、踢天弄井tī tiān nòng jǐng

  ----元 秦简夫《东堂老》第二折:“你道有左慈术踢天弄井,项羽力拔山也那举鼎。”

 • 50、啼饥号寒tí jī háo hán

  ----唐·韩愈《进学解》:“冬暖而儿号寒,年丰而妻啼饥。”