1. 大通教育成语大全网
 2. 字母P开头的成语
 3. 首字拼音是po的成语大全

按拼音检索:

成语首字母是P的拼音

首字拼音是 po 的成语

 • 1、泼妇骂街pō fù mà jiē

  ----邹韬奋《经历·新闻记者的作品》:“对政敌或争论的对方有着诚恳的礼貌,一点没有泼妇骂街的恶习气。”

 • 2、破题儿第一遭pò tí ér dì yī zāo

  ----清·无垢道人《八仙全传》第41回:“像这等先事戒备,还是破题儿头一遭。”

 • 3、破鼓乱人捶pò gǔ luàn rén chuí

  ----冯骥才《神鞭》:“好啊!破鼓乱人捶呀!等三爷把傻巴儿的辫子揪下来,就砸你的铺子!”

 • 4、泼油救火pō yóu jiù huǒ

  ----明·罗贯中《三国演义》第七十四回:“今使他为先锋,是泼油浇火也。”

 • 5、破涕为笑pò tì wéi xiào

  ----晋·刘琨《答卢堪书》:“时复相与举觞对膝,破涕为笑。”

 • 6、破瓜之年pò guā zhī nián

  ----宋·陆游《无题》诗:“碧玉当年未破瓜,学成歌舞入侯家。”

 • 7、破天荒pò tiān huāng

  ----宋·孙光宪《北梦琐言》卷四:“唐荆州衣冠薮泽,每岁解宋举人,多不成名,号日‘天荒解’。刘蜕舍人以荆解及第,号为‘破天荒’。”

 • 8、破罐破摔pò guàn pò shuāi

  ----陶斯亮《一封终于发出的信》:“我真想破罐破摔,自暴自弃,可是一想到您,我就又觉得不应该那样做。”

 • 9、婆娑起舞pó suō qǐ wǔ

  ----《尔雅》:“婆娑,舞也。”

 • 10、破桐之叶pò tóng zhī yè

  ----《新唐书·李泌传》:“时李怀光叛,岁又蝗旱,议者欲赦怀光。帝博问群臣,泌破一桐叶附使以进,曰:‘陛下与怀光,君臣之分不可复合,如此叶矣。’由是不赦。”

 • 11、破壁飞去pò bì fēi qù

  ----唐·张彦远《历代名画记》卷七:“金陵安乐寺四白龙不点眼睛,每云:‘点睛即飞去。’人以为妄诞,因请点之。须臾,雷电破壁,两龙乘云腾去上天,二龙未点眼者见在。”

 • 12、破镜重圆pò jìng chóng yuán

  ----唐·韦述《两京新记》卷三

 • 13、破除迷信pò chú mí xìn

  ----毛泽东《关于中华人民共和国宪法草案》:“要破除迷信。不论古代的也好,现代的也好。”

 • 14、破绽百出pò zhàn bǎi chū

  ----宋 李侗《李廷平集 答问下》:“却回头看释氏之书,渐渐破绽百出。”

 • 15、破旧立新pò jiù lì xīn

  ----余秋雨《关于嫉妒》:“那也是一个破旧立新两未靠岸的奇异时期,什么怪事都会发生。”

 • 16、破矩为圆pò jǔ wéi yuán

  ----《后汉书·杜林传》:“大汉初兴,详览失得,故破矩为圆,斫 为朴,蠲除苛政,更立疏网。”

 • 17、迫不得已pò bù dé yǐ

  ----《汉书·王莽传上》:“迫不得已然后受诏。”

 • 18、破门而出pò mén ér rù

  ----廖沫沙《“史”和“戏”》:“而你却开始‘破门而出’了,历史家,却来写戏。”

 • 19、迫在眉睫pò zài méi jié

  ----《庄子·庚桑楚》:“曰:向吾见若眉睫之间。”《列子·仲尼》:“远在八荒之外,近在眉睫之内。”

 • 20、魄消魂散pò xiāo hún sàn

  ----清·曹雪芹《红楼梦》第32回:“袭人听了这话,吓得魄消魂散,只叫‘神天菩萨,坑死我了!’”

 • 21、魄荡魂飞pò dàng hún fēi

  ----《黑籍冤魂》第三回:“到如今烟鬼满天下,闻得国家要行禁烟的命令,都吓得魄荡魂飞。”

 • 22、魄荡魂摇pò dàng hún yáo

  ----《雪岩外传》第六回:“雪岩左顾右盼的赏鉴了一回,想起隋炀帝的乌铜镜屏的艳事,便不禁魄荡魂摇起来。”

 • 23、魄散魂飞pò sàn hún fēi

  ----元·无名氏《百花亭》第三折:“可正是船至江心补漏迟,只着我魄散魂飞。”明·徐霖《绣襦记》第三十出:“听说罢心悲痛,骇得我魄散魂飞似痴。”

 • 24、魄散魂飘pò sàn hún piāo

  ----《三宝太监西洋记通俗演义》第七回:“双手攥定了这根九环锡杖,谨照着他的腰眼骨儿,着实断送他一下,把个孽畜打得一个星飞缭乱,魄散魂飘。”

 • 25、迫于眉睫pò yú méi jié

  ----梁启超《论中国成文法编制之沿革得失》第五章:“于新法典编纂之必要迫于眉睫。”

 • 26、破肝糜胃pò gān mí wèi

  ----《晋书·刘聪载记》:“游猎无度,机管不修。臣等窃所未解,臣等所以破肝糜胃忘寝与食者也。”

 • 27、破璧毁珪pò bì huǐ zhǐ

  ----北魏·温鹏举《寒陵山寺碑》:“铜马竞驰,金虎乱噬,九婴暴起,十日并出,破璧毁珪,人物既尽。”

 • 28、破觚斫雕pò gū zhuó diāo

  ----语出《史记·酷吏列传》:“汉兴,破觚而为圜,斫雕而为朴。”

 • 29、破产荡业pò chǎn dàng yè

  ----明·俞弁《逸老堂诗话》下卷:“成化间,吴中大水,郡守刘瑀酷虐子民,督征粮税,乡民苦楚,破产荡业,不胜拷掠。”

 • 30、破国亡家pò guó wáng jiā

  ----唐·汪遵《咏酒二首》诗:“后人不识前贤意,破国亡家事甚多。”

 • 31、破巢完卵pò cháo wán luǎn

  ----清·钱谦益《临城驿壁见方侍御孩未题诗》诗:“抱蔓摘瓜余我在,破巢完卵似君稀。”

 • 32、破家败产pò jiā bài chǎn

  ----宋·秦观《清和先生传》:“坐与先生为党而被罪者不可胜数,其相欢而奉先生者,或至于破家败产而不悔。”

 • 33、破巢余卵pò cháo yú luǎn

  ----明·夏完淳《〈续幸存录〉自序》:“破巢余卵,旦夕待命。”

 • 34、破愁为笑pò chóu wéi xiào

  ----南朝·陈·徐陵《答族人梁东海太守长孺书》:“又承书札,银钩甚丽,玉疏依然,开封伸纸,破愁为笑。”

 • 35、破家荡业pò jiā dàng yè

  ----《元典章·刑部·禁诱略》:“必须督责补买,及供给一切诸物。因而逼临,破家荡业,无可展免。”

 • 36、破胆寒心pò dǎn hán xīn

  ----东汉·班固《汉书·谷永传》 :“臣永所以破胆寒心,豫言之累年。”

 • 37、泼水难收pō shuǐ nán shōu

  ----已装不卸,泼水难收怎奈何? 金·董解元《西厢记诸宫调》第六卷

 • 38、破家竭产pò jiā jié chǎn

  ----宋·叶梦得《石林燕语》卷三:“后唐明宗尝入仓观受纳……曰:‘仓禀宿藏,动经数岁,若取之如此,后岂免销折乎?’吏因诉曰:‘自来主藏者所以至破家竭产以偿欠,正为是。’”

 • 39、破斧缺斨pò fǔ quē zhōu

  ----《诗·豳风·破斧》:“既破我斧,又缺我斨。”

 • 40、破家丧产pò jiā sàng chǎn

  ----《元典章·刑部·听讼》:“带领无名子弟动计三五十,执把军器,勾忧平民,监锁吊打,抢夺财物,破家丧产,民甚苦之。”

 • 41、破釜焚舟pò fǔ fén zhōu

  ----语出《孙子·九地》:“帅与之深入诸侯之地,而发其机,焚舟破釜,若驱群羊。”

 • 42、破奸发伏pò jiān fā fú

  ----宋·范仲淹《宋故卫尉少卿分司西京胡公神道铭》:“徙陇城郡,历比、驾二部外郎,在郡未几,破奸发伏,有神明之号。”

 • 43、破家亡国pò jiā wáng guó

  ----唐·杜牧《隋苑(红霞一抹广陵春)》诗:“却笑丘墟隋炀帝,破家亡国誊谁人?”

 • 44、破门而入pò mén ér rù

  ----章炳麟《驳革命驳议》:“迨至群盗破门而入,即更不复能抵御。”

 • 45、破坚摧刚pò jiān cuī gāng

  ----汉·张衡《南都赋》:“尔其则有谋臣武将,皆能攫戾执猛,破坚摧刚。”

 • 46、破家为国pò jiā wéi guó

  ----汉·侯霸《李通辞位议》:“扶助神灵,辅成圣德,破家为国,忘身奉主。”

 • 47、破衲疏羹pò nà shū gēng

  ----明·沈德符《野获编·吏部·士大夫癖性》:“嘉靖中,杨用修衣服起居穷极华洁;同时唐荆川破衲疏羹,垢敝不堪。”

 • 48、破镜分钗pò jìng fēn chāi

  ----明·胡文焕《群音类选·清腔类·好事近》:“岂料如今,翻成做破镜分钗,剩雨残云。”

 • 49、破崖绝角pò yá jué jiǎo

  ----清·陈忱《续资治通鉴·宋理宗嘉熙元年》:“彼中人之性,利害不出于一身,莫不破崖绝角以阿陛下之所好。”

 • 50、破脑刳心pò nǎo kū xīn

  ----唐·韩愈《潮州刺史谢上表》:“既免刑诛,又获禄食,圣恩弘大,天地莫量,破脑刳心,岂足为谢。”