1. 大通教育成语大全网
 2. 字母M开头的成语
 3. 首字拼音是ma的成语大全

按拼音检索:

成语首字母是M的拼音

首字拼音是 ma 的成语

 • 1、马齿徒长mǎ chǐ tú zhǎng

  ----《穀梁传·僖公二年》:“荀息牵马操璧而前曰:‘璧则犹是也,而马齿加长矣。’”

 • 2、麻痹不仁má bì bù rén

  ----明·李贽《寄答留都书》:“今但以仁体称兄,恐合邑士大夫皆以为我麻痹不仁之人矣。”

 • 3、马到功成mǎ dào gōng chéng

  ----元·郑廷玉《楚昭公》第四折:“只愿你马到功成,奏凯而还。”

 • 4、麻痺不仁má bì bù rén

  ----

 • 5、马耳春风mǎ ěr chūn fēng

  ----金·元好问《谷圣灯》诗:“纷纷世议何足道,尽付马耳春风前。”

 • 6、麻姑献寿má gū xiàn shòu

  ----晋·葛洪《神仙传》卷七:“麻姑,建昌人,修道于牟州东南余姑山。三月三日西王母寿辰,麻姑在绛珠河畔以灵芝酿酒,为王母祝寿。”

 • 7、马首欲东mǎ shǒu yù dōng

  ----语出《左传·襄公十四年》:“栾黡曰:'晋国之命,未是有也。余马首欲东。'乃归。”杨伯峻注:“秦兵在西,东则归矣。”

 • 8、马翻人仰mǎ fān rén yǎng

  ----清·曹雪芹《红楼梦》第一百十五回:“贾琏家下无人,请了王仁来在外帮着料理。那巧姐儿是日夜哭母,也是病了。所以荣府中又闹得马仰人翻。”

 • 9、麻雀虽小,肝胆俱全má què suī xiǎo,gān dǎn jù quán

  ----毛泽东《农业合作化的一场辩论和当前的阶级斗争》:“不要把所有的麻雀统统捉来解剖,然后才证明‘麻雀虽小,肝胆俱全’。”

 • 10、马水车龙mǎ shuǐ chē lóng

  ----清·黄瘦竹《题词》:“即今马水车龙地,曾是青撛白骨场。”

 • 11、马勃牛溲mǎ bó niú sōu

  ----清·褚人获《坚瓠十集·遗臭文词》:“马勃牛溲君受用,何须开口出而哇。”

 • 12、马咽车阗mǎ yān chē tián

  ----清·蒋仁锡《燕京上元竹枝词》:“马咽车阗拉杂声,火光照火月光明。”

 • 13、马浡牛溲mǎ bó niú sōu

  ----明·王世懋《艺圃撷馀》:“杜子美出,而百家稗官都作雅音,马浡牛溲咸成郁致,于是诗之变极矣。”

 • 14、马中关五mǎ zhōng guān wǔ

  ----唐·颜真卿《干禄字书》序:“备存往制,笔削所误,抑有前闻,岂唯豕上加三,盖亦马中关五。”

 • 15、马革盛尸mǎ gé shèng shī

  ----金·何宏中《述怀》诗:“马革盛尸每恨迟,西山饿踣更何辞。”

 • 16、马不解鞍mǎ bù jiě ān

  ----郭小川《长江组歌·百万雄师过大江》:“马不解鞍连续战,一举解放大江南。”

 • 17、马迹蛛丝mǎ jì zhū sī

  ----清·魏子安《花月痕》第五回:“明中之暗,正中之侧,侧中之正,草蛇灰线,马迹蛛丝。”

 • 18、马尘不及mǎ chén bù jí

  ----明·都穆《都公谭纂》卷上:“王行昔望吾舅马尘不及,何先友为?”

 • 19、马捉老鼠mǎ zhuō lǎo shǔ

  ----明·田艺蘅《留青日札·马捉老鼠》:“方言‘马捉老鼠’,盖讥人粗撞不了事也。”

 • 20、马角乌头mǎ jiǎo wū tóu

  ----《燕丹子》上卷:“燕太子丹质于秦,秦王遇之无礼,不得意,欲求归。秦王不听,谬言曰:‘令乌白头,马生角,乃可许耳。’”

 • 21、马迟枚疾mǎ chí méi jí

  ----清·陈祖范《寄沈归愚》诗:“鹤怨猿惊怀故地,马迟枚疾斗新篇。”

 • 22、马足车尘mǎ zú chē chén

  ----秋瑾《申江题壁》:“马足车尘知己少,繁弦急管正声稀。”

 • 23、马龙车水mǎ lóng chē shuǐ

  ----清·捧花生《画舫余谭》:“马龙车水,过者如云。”

 • 24、骂不绝口mà bù jué kǒu

  ----《新编五代史平话·唐史》卷上:“乃令经板夹而锯之,致死骂不绝口。”

 • 25、马足龙沙mǎ zú lóng shā

  ----曼殊室主人《班定远平西域》第一幕:“虎头燕颔,人言万里之侯;马足龙沙,胸有千秋之业。”

 • 26、骂天扯地mà tiān chě dì

  ----梁斌《播火记》:“李德才跟着老山头走回西锁井,一进冯家大院,听得冯大奶奶在内宅骂天扯地,正在吵闹。”

 • 27、骂天咒地mà tiān zhòu dì

  ----贾平凹《妊娠》第二章:“后村里纷纷传说谁家老祖宗的墓被盗了,骂天咒地,扎了纸人在村口槐树上吊着,满头满身插了针刺。”

 • 28、马毛猬磔mǎ máo wèi zhé

  ----南朝·宋·鲍照《代出自蓟北门行》:“疾风冲塞起,沙砾自飘扬;马毛缩如猬,角弓不可张。”

 • 29、马毛蝟磔mǎ máo wèi zhé

  ----南朝·宋·鲍照《代出自蓟北门行》:“疾风冲塞起,沙砾自飘扬;马毛缩如蝟,角弓不可张。”

 • 30、马牛其风mǎ niú qí fēng

  ----《书·费誓》:“马牛其风,臣妾逋逃,勿敢越逐。”孔颖达疏:“僖四年《左传》云:‘唯是风马牛不相及也。’贾逵云:‘风,放也,牝牡相诱谓之风。’然则马牛风佚,因牝牡相逐,而逐至放佚远去也。”

 • 31、马前泼水mǎ qián pō shuǐ

  ----钱钟书《围城》:“虽然‘马前泼水’,居然‘破镜重圆’。”

 • 32、马去马归mǎ qù mǎ guī

  ----据《淮南子·人间训》载,边塞老翁失马,人以为祸,结果其马领胡人骏马同归,人皆贺之,而其子却因骑马摔伤致残,乡人吊之,不料胡人入塞,边塞丁壮战死者十九,其子却因腿跛而全。

 • 33、马如流水mǎ rú liú shuǐ

  ----元·揭傒斯《居庸行》:“关门两向当天开,马如流水车如雷。”

 • 34、马如游龙mǎ rú yóu lóng

  ----南朝·宋·范晔《后汉书·皇后纪上·明德马皇后》:“见外家问起居者,车如流水,马如游龙。”

 • 35、马如游鱼mǎ rú yóu yú

  ----《初学记》卷四引汉·刘桢《鲁都赋》:“日暮宴罢,车骑就衢,盖如飞鹤,马如游鱼。”

 • 36、马马虎虎mǎ mǎ hǔ hǔ

  ----茅盾《子夜》十二:“单办那八个厂,四十多万也就马马虎虎混得过。”

 • 37、马上房子mǎ shàng fáng zi

  ----明·戚继光《练兵实纪杂集·登坛口授》:“何谓‘马上房子’?只是眼前奉承过去,心中已不然其言。”

 • 38、马入华山mǎ rù huá shān

  ----《书·武成》:“乃偃武修文,归马于华山之阳,放牛于桃林之野,示天下弗服。”

 • 39、马上功成mǎ shàng gōng chéng

  ----宋·王安石《嘲叔孙通》诗:“马上功成不喜文,叔孙绵蕝共经纶。”

 • 40、马上看花mǎ shàng kàn huā

  ----明·天然痴叟《石点头·玉箫女再世玉杯缘》:“分明马上看花,但过眼即忘,何尝在意。”

 • 41、马上墙头mǎ shàng qiáng tóu

  ----宋·晁端礼《水龙吟》词:“马上墙头,纵教瞥见,也难相认。”

 • 42、马前小卒mǎ qián xiǎo zú

  ----清·邹容《革命军》:“皇汉民族亡国后之二百六十年;岁次癸卯之月日革命军中马前卒邹容记。”

 • 43、马不停蹄mǎ bù tíng tí

  ----元·王实甫《丽春堂》第二折:“赢的他急难措手,打的他马不停蹄。”

 • 44、马牛襟裾mǎ niú jīn jū

  ----唐·韩愈《符读书城南》诗:“潢潦无根源,朝满夕已除。人不通古今,马牛而襟裾。行身陷不义,况望多名誉。”

 • 45、马齿徒增mǎ chǐ tú zēng

  ----《谷梁传·僖公二年》:“璧则犹是也,而马齿加长矣。”

 • 46、马前卒mǎ qián zú

  ----唐·韩愈《符读书城南》诗:“一为马前卒,鞭背生虫蛆。”

 • 47、马到成功mǎ dào chéng gōng

  ----元·无名氏《小尉迟》第二折:“那老尉迟这一去,马到成功。”

 • 48、马首是瞻mǎ shǒu shì zhān

  ----《左传·襄公十四年》:“鸡鸣而驾,塞井夷灶,唯余马首是瞻。”

 • 49、马耳东风mǎ ěr dōng fēng

  ----唐·李白《答王十二寒夜独钓有怀》诗:“世人闻此皆掉头,有如东风射马耳。”

 • 50、马瘦毛长mǎ shòu máo cháng

  ----宋 释普济《五灯会元 五祖法演禅师》:“问祖意教意,是同是别,师曰人贫智短,马瘦毛长。”